Politické hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) má více než desetiletou tradici. Původně vzniklo v Mostě, odkud se rozšířilo do dalších měst. Aktuálně působí v Bakově nad Jizerou, Chrastavě, Jirkově, Mostě, Lomu u Mostu, Otrokovicích, Třeboni a Újezdě u Brna.

Základní myšlenkou hnutí je „občanský princip“, od kterého odvozuje své působení ve společnosti a chce ho dále rozšiřovat v souladu se stupněm vědeckého poznání, zejména v oblasti politiky a společenských věd obecně, v koordinaci se zkušenostmi z každodenního praktického života.  
Je nám blízká myšlenka občanské společnosti. Jedním z našich inspiračních zdrojů je Čapkův výrok „Pro svou osobu netoužím dělat politiku, ale silně bych si přál politicky žít.“ Ve světle, nebo spíše stínu každodennosti se vytrácí smysl a význam občanovy politické role, která by měla být zásadní politickou devizou demokratické společnosti a jež je podceňována „shora“, stejně jako „zdola“, občan si ji plně neuvědomuje, resp. nedoceňuje ji.  
Politika je v současnosti vnímána především jako záležitost politických stran, zejména těch tzv. tradičních, tvrdících o sobě, že jsou masové, mající tzv. správný ideový a ideologický profil, nebo sponzory (často raději vše dohromady a v „tichosti“), kteří jimi manipulují především v duchu svých vlastních zájmů a potřeb. „Stranickost“ se často oceňuje více než „občanský princip“, který se sice zhodnocuje např. v době voleb, ale průběžně se stává jakýmsi vazalem zájmů těch či oněch stran.  
Nechceme jít proti proudu za každou cenu nebo si hrát na jakési svědomí své doby. Chceme se dále profilovat jako subjekt, kterému se neprotiví zdravý rozum, občanská slušnost, politická korektnost, komunikační a informační dovednosti, ideová a programová vyváženost s ohledem na smysl, účel i prostředky k jejich dosažení.  

Podporujeme takový účel a prostředky politického konání, které v občanské společnosti povedou k její stabilitě a rozvoji. Tedy vyvážený podíl prvků přímé i nepřímé demokracie, s akcentem na růst přímého podílu občana na správě věcí veřejných. Považujeme za důležité zdůraznit, že občan a občanská veřejnost mají právo organizovat se a působit dle svých občanských a politických názorů, zájmů a potřeb vedoucích ke změně jejich postavení, čelit vývoji, pokud tento není v souladu s jejich lidskými, občanskými a sociálními právy odpovídajícími stupni vývoje společnosti ve 21. století. Tyto aktivity však nesmějí být násilím vnucovány a realizovány tak, aby ve svém důsledku zhoršily postavení a kvalitu života většiny společnosti. Za hlavní nástroje kulturních a sociálních změn považujeme vzájemnou informovanost a komunikaci opírající se o dialog napříč.