Na tomto místě Vám chceme připomenout alespoň to nejdůležitější, co se v předchozích 4 letech podařilo či ne úplně podařilo udělat. Není možné vyjmenovat vše, co se povedlo. Mnoho práce není vidět. Podařilo se např. stabilizovat agendy městského úřadu, podařilo se dát řadu administrativních záležitostí do souladu se zákony, spousta práce, např. v oblasti spisové služby je ale stále před námi. Pojďme se tedy podívat, co se povedlo i nepovedlo.

Rok 2022

Změna firmy na svoz a likvidace odpadů:

Nově sváží odpad v našem městě společnost KTS Ekologie. Od 1. 1. 2022 je svoz žlutých pytlů s plasty prováděn tzv. door to door (tedy přímo od domů).  V roce 2022 bude možné požádat o dotaci na pořízení nádob na tříděný odpad (žádost o dotaci zpracovává DSO Region Cézava). KTS Ekologie převzala také správu sběrného dvora, kde došlo k výrazné změně poplatků ve prospěch občanů.

Multifunkční sportovní haly se zázemím

Po dokončení zpracování projektové dokumentace byl vybrán zhotovitel stavby, která byla zahájena v květnu 2022.

Rekonstrukce kulturního domu Na Rychtě

Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace. 

Pokračování rekonstrukce základní školy

V rámci rekonstrukce jsou řešeny zejména stavební úpravy v souvislosti s požárně bezpečnostním řešením budovy.

Výměna velkého čelního okna na Penzionu včetně opravy stropu v bytě zbudovaného z bývalé jídelny

Z důvodu specifického tvaru okna a neustálého zatékání byla dokončena výměna oken na Penzionu právě výměnou tohoto okna.

Zjednosměrnění ulice Revoluční

Z důvodu velkého množství aut parkujících na této ulici a komplikacím při vyhýbání projíždějících aut byla prozatím dočasně zjednosměrněna ulice Revoluční. 

Územní plán

Proběhlo několik jednání s Odborem životního prostředí KÚ JMK. Čekáme na vyjádření ke IV. žádosti ke změně územního plánu z hlediska vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu.

Bezpečnostní brzdné plochy před přechody 

Byly provedeny před přechody u sokolovny a u radnice.

Úprava přípojky vody pro mateřskou školu

Úpravu bylo nutné provést z důvodu nedostatečného tlaku vody.

Rekonstrukce prostor zubní ordinace

Na základě jednání se zubní lékařkou je realizována dílčí úprava a rekonstrukce prostor ordinace zubního lékaře a zázemí.

Nový zubní lékař

V březnu 2022 ukončil svoji činnost pan MUDr. Pirner. Po více než dvou letech jednání se podařilo najít novou zubní lékařku, která by měla začít provozovat praxi v září. 

Zpomalovací prvky na vybraných komunikacích města 

Silniční správní úřad stanovil místní úpravu v rámci umístění zpomalovacích prvků na ulicích Školní, Palackého, U Hřiště, Hybešova, Štefánikova a Na Zahrádkách.

Rekonstrukce vnější areálové kanalizace u mateřské školy

Výstavba bytů, rodinných domů, obchodního centra a mateřské školy

Se soukromými investory byly po letech jednání uzavřeny plánovací smlouvy na výstavbu bytů, rodinných domů, obchodního centra a mateřské školy. 

Rezidence Cézava 

Zahájena stavba domu s pečovatelskou službou a domova se zvláštním režimem. Stavbu realizuje soukromý investor. Současně probíhají jednání ke zbudování chodníku a nové sociální ubytovny.

Blokové čištění komunikací města

Poprvé proběhlo zkušebně blokové čištění komunikací města. Nastavený systém se osvědčil, a proto se s ním počítá i v následujících letech.

Rok 2021

Provozování čistírny odpadních vod a kanalizačního řadu předáno společnosti VAS

Z důvodu nezákonného způsobu účtování stočného byly se společností VAS uzavřena pachtovní smlouva a společnost VAS provozuje ČOV a stará se o kanalizační řas. ČOV i kanalizační řad zůstaly v majetku města a společnost VAS za tento pronájem platí nájemné. Zároveň došlo k nepopulární, nicméně spravedlivé změně účtování stočného, která je navíc v souladu s právními předpisy, a sice že je stočné účtováno nikoliv paušálně, ale podle skutečné spotřeby. Pokud by město k tomuto kroku nepřistoupilo, hrozily by mu ze strany MŽP obrovské pokuty. Pro řadu občanů se jednalo o krok nepopulární, kdy se jim zvýší poplatky za odvádění odpadních vod, řada naopak ušetřila, protože jejich spotřeba není tak vysoká. 

Zbudování kanalizačního řadu ke Smuteční síni 

Další z převzatých projektů, které bylo nutné dořešit a odstranit nedostatky se podařilo realizovat protlakem pod železnicí na ul. Tyršova.

Hlubinný vrt na fotbalovém hřišti

Z důvodu péče o trávník na fotbalovém hřišti a nedostatku vody byla vybudována artézská studna.

Změna svozu bioodpadu

Opět jedna z méně populárních změn, ke které bylo nutné přistoupit zejména z toho důvodu, že svoz bioodpadu v našem městě přerostl v 3 až 5 denní práci pracovní skupiny, která se tak nemohla starat o údržbu města, ale vyvážela bioodpad ze soukromých zahrad. Navíc náklady města na takovýto svoz byly obrovské. Je jasné, že umístění kontejnerů není tak komfortní, jako svoz bioodpadu od domu, nicméně není možné z veřejných peněz hradit úklid soukromých zahrad.

Výměna světel a laviček na místním hřbitově

Dokončen projekt na cyklostezku Újezd u Brna – Otnice

Úpravy městského úřadu

Byla provedena výměna podlahy v obřadní síni radnice, kanceláři právničky a matriky. Byla upravena kancelář matriky, provedena úprava podatelny.

Nákup mobiliáře

I v tomto roce se pokračovalo s výměnou starých laviček a odpadkových košů ve městě. Postupně se umisťuje mobiliář i do míst, kde ho občané postrádají (např. byly umístěny lavičky k cestě do PENNY). 

Televizní informační kanál města

Byl zprovozněn infokanál města, na kterém jsou nově přenášena hlášení místního rozhlasu a také jednání zastupitelstva města.

Územní plán

Byla zpracována další dvě odůvodnění ke změně územního plánu pro Odbor životního prostředí KÚ JMK. Proběhlo dohodovací řízení, přesto se nepodařilo souhlasné stanovisko k návrhu změny z hlediska vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu obdržet.

Rekonstrukce v mateřské škole a vybudování chodníku

Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce zdravotně technické instalace, elektroinstalace a vzduchotechniky a vybudován chodník od ulice Palackého k mateřské škole. 

Rozšíření komunikace a vybudování parkovacích stání k mateřské škole

Byla zpracována projektová dokumentace na rozšíření komunikace k mateřské škole včetně vybudování parkovacích stání.

Výměna oken a dveří v Penzionu

Z důvodu velmi špatného stavu oken i dveří, opakovaných stížností na zatékání byla provedena výměna oken i dveří.

Rok 2020

Oprava střech na sociální ubytovně a nad kuchyní kulturního domu Na Rychtě

Z důvodu havarijního stavu byla provedena oprava střech na těchto dvou objektech.

Nová dětská hřiště Na Zahrádkách a na ul. Rozprýmova

Děti se dočkaly dvou nových tematických dětských hřišť (Ptačí vesničky na ul. Rozprýmova a Velrybí zátoky na ul. Na Zahrádkách). 

Přemístění služebny městské policie 

Služebna byla přemístěna do objektu bývalého Telecomu na ul. U Hřiště z důvodu potřeby umístění pokladny městského úřadu v přízemí budovy radnice tak, aby byly občany nejvíce využívané agendy přístupné bezbariérově.

Kluziště

Tento rok byl rokem, kdy se bohužel naposledy bruslilo na kluzišti ve škole. Důvodem není, že by město neumělo kluziště provozovat, důvodem je, že z kluziště uniká velké množství jedovaté chladící kapaliny do půdy, což ohrožuje zdraví nás všech. Multifunkční hřiště je v létě nefunkční, protože dochází k úniku písku, kterým byl prostor pod plochou vyplněn. Na zhotovitele hřiště s kluzištěm byla podána žaloba, neboť z odborného posudku, který město nechalo zpracovat, jasně vyplývá, že materiál, ze kterého jsou vyrobeny rozvody chladící kapaliny, je nevyhovující, není určen do mínusových teplot a nesmí se ohýbat. Dále bylo zjištěno, že zhotovitel nepředal dokumentaci skutečného provedení stavby. Rovněž bylo kluziště postaveno bez dokumentace jako stacionární, ačkoliv podle vyhlášené zakázky mělo být mobilní. Díky tomu je tedy dalším problémem, že bylo postaveno bez stavebního povolení. Proto není možné kluziště ani zrekonstruovat, protože vlastně neexistuje. Ačkoliv nás to velmi mrzí, do ukončení soudního sporu není možné s kluzištěm nijak nakládat.

Dokončení serverovny na městském úřadě 

Serverovna byla součástí kanceláře, tedy stejně jako spisovna ve zcela nevyhovujících prostorách, a nebyla umístěna v souladu s požárně-bezpečnostními předpisy. Pro umístění serverovny byl vytvořen samostatný prostor, který je zabezpečen a odsouhlasen hasiči, hygienou a dalšími příslušnými orgány.

Rekonstrukce strukturované počítačové sítě včetně rozšíření technologických částí na městském úřadě

Rekonstrukce kanceláře a zázemí pro zaměstnance

Při úpravách souvisejících s přemístěním serverovny bylo rozšířeno zázemí pro zaměstnance a zbudována a vybavena nová kancelář v 1. patře budovy radnice. 

Prodloužení kanalizace a zokruhování vodovodu na ul. Wolkerova

Demolice domu čp. 2 

Z důvodu havarijního stavu bylo nutné provést demolici domu čp. 2. který byl za nemalé peníze zakoupen v předchozím volebním období bez toho, že by byl jeho stav posouzen. O využití pozemku zastupitelstvo města doposud nerozhodlo.

Územní plán

Městu byl předán návrh změny územního plánu a bylo zahájeno projednávání podle § 50 stavebního zákona. Vyjma Odboru životního prostředí KÚ JMK obdrželo město souhlasná stanoviska k tomuto návrhu.

Dětská skupina Veselá školička Zuzanka

V březnu 2020 zahájila svoji činnost Dětská skupina Veselá školička Zuzanka. V areálu základní školy vznikla kontejnerová školička pro děti ve věku od 1,5 roku do 6 let.

Zateplení objektu Mezigeneračního centra 

Akce byla realizována za finanční podpory JMK.

Studie na rekonstrukci kulturního domu Na Rychtě

Byla zpracována studie na rekonstrukci Rychty, která se stala podkladem pro připravovaný projekt.

Nákup elektromobilu pro pracovní skupinu města

Na nákup elektromobilu získalo město dotaci ze SFŽP.

Projektové dokumentace

Město nechalo zpracovat následující projektové dokumentace:

Multifunkční hala se zázemím

Cyklostezka Újezd u Brna – Otnice

Cyklostezka Újezd u Brna – Žatčany

Výstavba chodníku k mateřské škole

Výběrové řízení na ředitele základní školy

Z důvodu rezignace paní ředitelky bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele/ku základní školy. Podobně jako v případě mateřské školy jsme přesvědčeni, že jsme měli při výběru „šťastnou ruku“.

Kalendář města

V tomto roce poprvé a pak i v dalších letech se podařilo vyrobit kalendář města, pro rok 2019 s historickými fotografiemi města. 

COVID 

Na samém počátku pandemie se zapojilo do sousedské a dobrovolné výpomoci asi 250 obyvatel. Byla vytvořena facebooková sousedská skupina „Pomáháme si v Újezdě u Brna“ a nastartována vlna solidarity a pomoci v těžkých časech, které nás čekaly. Na začátku, v době nedostatku roušek, se podařilo ušít a rozvést roušky všem, kteří je potřebovali. Vzájemně jsme si pomohli s nákupy potravin a léků, hlídáním dětí, venčením domácích mazlíčků. Řada z nás navštívila nebo se alespoň telefonicky spojila s těmi, kteří trpěli samotou a steskem. Tento „projekt“ považujeme za jeden z nejúžasnějších za celé volební období. Není sice vidět, ale přesvědčili jsme se, že dokážeme spojit síly a táhnout za jeden provaz. Reportáž o projektu najdete zde.

Za iniciativu „Pomáháme si  v Újezdě u Brna“ jsme obdrželi i cenu KŘESADLO, jejímž cílem je už 25 let ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Více zde na str. 29.

Výsadba 50 ks stromů

Stromy byly pořízeny z dotace poskytnuté ze SFŽP.

Rok 2019

Projekt SMART City

Po velkých problémech způsobených nečinností předchozího vedení města byl projekt dokončen a veřejnosti byly v květnu 2019 prezentovány 4 zpracované koncepce. Konkrétně se jedná o Koncepci informační a komunikačních toků, Koncepci veřejné osvětlení, Koncepci dopravy a Energetickou koncepci/Energetický akční plán.

Projekt Nadstavba sociálních bytů

V prvních dvou měsících roku 2019 byl vybrán zhotovitel stavby, ale následně, před podpisem smlouvy, bylo zjištěno, že nebyl zpracován statický posudek stavby. Po důsledném vyhodnocení všech argumentů pro a proti bylo od stavby upuštěno a odmítnuta dotace, kterou mělo město na stavbu přislíbenu. Nerealizace tohoto projektu byla správným rozhodnutím, protože projekt obsahoval zásadní nedostatky. Toto rozhodnutí se nyní ukazuje jako velmi prozíravé s ohledem na výstavbu Rezidence Cézava na pozemcích v blízkosti ubytovny a také fakt, že společnost Rezidence Cézava nabídla městu výstavbu zcela nové sociální ubytovny a její směnu za stávající. 

Dokončení opravy dešťové zdrže ČOV

Oprava proběhla, ale již v průběhu realizace bylo zřejmé, že úpravy navržené ještě za bývalého vedení města jsou zcela neúčelné a budou ještě více komplikovat práci při provozu a údržbě. Do opravy dešťové zdrže bylo investováno obrovské množství finančních prostředků, a přesto není funkční tak, jak by bylo potřeba. V rámci připravovaného projektu intenzifikace ČOV se počítá i s přestavbou dešťové zdrže.

Oprava elektroinstalace v několika třídách ZŠ

Z důvodu havarijního stavu elektroinstalace docházelo k padání krytů výbojek a bylo nutné v několika třídách provést v průběhu jarních prázdnin rychlou rekonstrukci.

Převod bytů postavených z dotace 

Převod bytů na ul. Rozprýmova byl tvrdým oříškem. Každá smlouva o smlouvě budoucí kupní byla specifická a bylo nutné k nim přistupovat individuálně. Dále bylo nutné vyřešit výmazy zástavního práva, dohledávat dokumentaci a další záležitosti. 

Projekt revitalizace parku na starém hřbitově

Tento projekt byl jedním z prvních projektů, na něž byla poskytnuta v tomto volebním období dotace z JMK. Projekt se týkal výsadby nových stromů a asi 160 kusů keřů. Součástí byla výměna starého mobiliáře za nový a poté ještě výsadby trvalek a cibulovin. O realizaci tohoto projektu se zasloužil zejména předseda Komise životního prostředí pan Mgr. René Mitrenga, DiS.

Projekt vybudování Mezigeneračního centra a Family Pointu 

V části budovy radnice vzniklo zázemí pro setkávání různých generací vybavené přebalovacím pultem, křeslem na kojení, hračkami a dalšími věcmi potřebnými nejenom pro maminky s dětmi. Mezigenerační centrum má sloužit k předávání životních zkušeností a získávání rozličných druhů informací jako např. možnosti čerpání sociálních dávek. Záměrem bylo a je pořádat zde i kurzy a semináře pro občany města, dílničky a akce pro děti a další aktivity. Toto se ještě nepodařilo zrealizovat v takové míře, v jaké bylo plánováno, zejména z důvodu pandemie, nicméně nabídka se bude postupně rozšiřovat.

Rekonstrukce spisovny městského úřadu 

Spisovna byla umístěna v kanceláři matrikářky v 1. patře, což byl prostor zcela nevhodný, a bylo tedy nutné řešit přemístění tak, aby bylo možné zajistit bezpečnost uložených spisů a také odpovídající prostory pro matriku. Za tímto účelem byla zrekonstruována další část budovy radnice v přízemí a spisovna byla do těchto prostor přemístěna.  

Přeložka vedení nízkého napětí a rekonstrukce veřejného osvětlení na pěti ulicích

Projekt byl připraven bývalým vedením radnice. Vzhledem ke skutečnosti, že nic z dřívější doby nebylo předáno, byl před námi nesnadný úkol vyhledat dřívější jednání a dohody. Realizace byla náročná při výběru firmy pro rekonstrukci veřejného osvětlení, kdy bylo nutné zajistit shodu dvou projektů. Nakonec se však za pomoci právní firmy podařilo zamotané klubko rozplést a dílo zdárně provést.

Rekonstrukce části silnice – Rychmanov

Stavba navazovala na již zrealizovaný projekt „II/418 Újezd u Brna průtah, ul. Komenského“.  Součástí stavby bylo vybudování nové kanalizace na ul. Na Zámečku v délce cca 200 m, nového veřejného osvětlení v celé intravilánové části Rychmanova, nových podélných parkovacích stání, míst pro přecházení, přechodu a přeložek dotčených inženýrských sítí E.ON a CETIN. Do stavby byly zařazeny objekty odvodnění komunikace. Projekt byl realizován společně se SÚS JMK.

Regenerace sportovního povrchu tělocvičny základní školy 

Byla provedena za významné finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se podařilo získat za neuvěřitelně krátkou dobu. Tělocvična byla při této příležitosti vymalována a bylo opraveno dřevěné obložení. Opraven a vymalován byl také vstup do sálu tělocvičny.

Přechody na ulici Nádražní a u Římskokatolického farního úřadu na ulici Masarykova 

I v rámci tohoto projektu bylo nutné řešit řadu jeho nedostatků. Přechody byly dokončeny v květnu 2019.

Oprava elektroinstalace a rozvodů teplé vody ZŠ a oprava podlah v několika třídách V létě2019 pokračovala rekonstrukce základní školy. Zejména rozvody teplé vody učitelé ve třídách postrádali. Při této příležitosti byly ve třídách provedeny nové obklady kolem umývadel, byla provedena zcela zásadní rekonstrukce WC.

I.C.E. karta 

Město se zapojilo do projektu Seniorská obálka, která má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Jde o kartu, na které senioři vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře.Kartu umístí ve svém bytě na viditelném místě tak, aby při ohrožení života měla záchranná služba informace k dispozici co nejdříve.

Audit Family Friendly Community 

Město se zapojilo do projektu, jehož předmětem bylo dotazníkové šetření mezi obyvateli města. Po vyhodnocení dotazníku byly zastupitelstvem města schváleny cíle, které budou muset být do tří let realizovány. Díky zapojení do projektu město získalo titul obec přátelská rodině.

Výsadba 30 stromů 

Výsadba proběhla při příležitosti 30. výročí sametové revoluce.

Výběrové řízení na ředitele MŠ

Díky projevům nespokojenosti ze strany rodičů bylo nutné řešit situaci v mateřské škole. Pod tíží všech skutečností odstoupila z funkce ředitelka mateřské školy a bylo vypsáno výběrové řízení. Nová ředitelka byla vybrána a počátkem roku 2020 se ujala své funkce. Dnes je zřejmé, že tato změna přispěla ke zcela jiné atmosféře v mateřské škole a k organizaci kroužků a mnoha krásných akcí, např. zahradní slavnosti s pasováním předškoláků na prvňáčky. 

Zpravodaj

Od roku 2019 je městský zpravodaj vydáván v pravidelném dvouměsíčním intervalu. Zpravodaj poskytuje aktuální informace o dění ve městě i o pořádání různých společenských, kulturních a sportovních akcí a událostí. Do zpravodaje může bez cenzury a omezení přispět kdokoliv.

Řešení ploch individuálního bydlení 

Bylo zadáno zpracování dvou územních studií pro lokality „za ulicí 9. května“ a „Pod Tratí“. Soukromí investoři začali jednat s majiteli pozemků o výkupu. Pozemky v lokalitě „za ul. 9. května jsou vykoupeny a je zde připravena výstavba rodinných domů. V lokalitě „Pod Tratí“ se prozatím pozemky nepodařilo vykoupit.

Kulturní akce

Pořádání letních koncertů bylo přemístěno do parku u Penzionu, kde je v klubovně poskytnuto zázemí pro účinkující i toalety pro přítomné diváky. Nově a poté pravidelně každoročně je městem pořádáno letní kino za sokolovnou, farmářské trhy na náměstí před radnicí a další akce, např. Poslední prázdninová jízda. 

Přenosy z jednání zastupitelstva, facebook města, mobilní aplikace Česká obec

Už od konce roku 2018 jsou přenášena jednání zastupitelstva města on-line prostřednictvím kanálu YouTube. Dále byla za účelem co nejlepšího a nejrychlejšího informování občanů založena facebooková stránka města a pořízena mobilní aplikace Česká obec.